Responsive image

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุลคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสารเพิ่มเติม)
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 24 เมษายน 2019
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th