Responsive image

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 08 พฤษภาคม 2019

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยมี นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในพิธี และอ่านคำกล่าวแสดงเจตจำนง ของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 รวมถึงมอบถุงผ้า สื่อประชาสัมพันธ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แก่ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม นำไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ รณรงค์ คุณธรรม จริยธรรมป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th