Responsive image

7 พฤษภาคม 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 07 พฤษภาคม 2019

7 พฤษภาคม 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยนายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนางสาวธนัตชนก ชุ่มมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงราย ปี 2561-2562 (After Action Review:AAR) ร่วมกับนายอำเภอ 18 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อวาระจังหวัดเชียงรายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และร่างแผนแม่บทการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th