Responsive image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมงานคุรุภัณฑ์ จำนวน 3 แห่งของ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ต๋ำ หน่วยจัดการต้นน้ำภูซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม 2019
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th